หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์31.938B AED−0.80%11.211M12
การสื่อสาร233.33B AED4.61%−0.91%494.561K35
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร31.965B AED3.23%−0.30%880.277K22
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.77B AED2.59%−0.47%82.021K23
บริการผู้บริโภค48.797B AED2.08%+0.04%1.382M48
บริการการกระจายสินค้า12.168B AED0.37%+0.20%394.126K23
แร่พลังงาน290.903B AED5.20%+0.04%4.698M23
การเงิน940.092B AED4.75%−1.03%1.608M1067
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ947.442B AED0.01%−0.13%469.761K25
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21.599B AED−0.05%27.496K22
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม272.015B AED1.75%−0.25%1.693M27
อื่นๆ1.24B AED0.00%−0.58%017
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28.635B AED3.14%−0.77%325.191K110
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ101.087B AED6.61%−0.41%1.175M45
การผลิตของผู้ผลิต3.589B AED5.85%+0.22%155.474K22
การค้าปลีก4.451B AED8.76%0.00%5.06K11
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.917B AED+0.19%1.895M22
ระบบขนส่ง86.931B AED2.01%−0.71%821.585K47
สาธารณูปโภค483.298B AED2.30%+0.41%386.055K23