ตลาดหุ้นสวิซเซอร์แลนด์

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สวิตเซอร์แลนด์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์932.329B CHF0.84%−2.00%8.237K314
การสื่อสาร433.74B CHF5.96%−2.64%5.116K38
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.849T CHF1.70%1.94%43.07K527
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.046T CHF2.54%−0.78%349.209K856
บริการผู้บริโภค772.714B CHF1.05%0.47%226519
บริการการกระจายสินค้า170.915B CHF3.50%0.87%16.335K420
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.571T CHF0.82%3.10%9.939K967
แร่พลังงาน996.259B CHF6.64%−4.31%64727
การเงิน4.24T CHF2.72%0.26%116.152K11155
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.126B CHF1.23%−8.52%2.865K23
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.702T CHF2.15%−1.08%198.975K385
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17.206B CHF0.41%−2.20%2.334K29
อื่นๆ4.759B CHF6.80%−0.41%36.132K11873
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน707.917B CHF5.64%−0.36%62.301K424
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ573.609B CHF2.98%−1.10%25.261K831
การผลิตของผู้ผลิต1.469T CHF2.04%0.37%194.637K882
การค้าปลีก2.486T CHF0.84%1.04%7.453K627
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.407T CHF0.44%4.07%232438
ระบบขนส่ง249.778B CHF9.03%1.91%22.838K514
สาธารณูปโภค272.702B CHF3.74%0.13%4.587K316