ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สวิตเซอร์แลนด์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.745 T CHF0.56%−0.54%283467
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.163 T CHF0.69%−0.73%5.872 K975
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.452 T CHF1.85%−0.07%158.158 K4102
การเงิน4 T CHF2.76%−0.22%136.265 K11150
การค้าปลีก3.614 T CHF0.78%+1.09%2.173 K731
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.536 T CHF2.60%−0.68%268.652 K957
การผลิตของผู้ผลิต1.863 T CHF1.50%+1.61%136.55 K792
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.288 T CHF2.44%−0.68%73.557 K733
บริการเชิงพาณิชย์1.057 T CHF0.90%−0.25%11.111 K314
แร่พลังงาน980.212 B CHF5.60%−1.69%182214
บริการผู้บริโภค947.64 B CHF1.55%+1.40%65727
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน805.447 B CHF3.88%−2.35%80.404 K524
ระบบขนส่ง615.206 B CHF2.71%−0.89%10.304 K517
การสื่อสาร450.79 B CHF5.66%+0.15%5.306 K37
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ423.957 B CHF1.44%+2.31%36.641 K828
สาธารณูปโภค363.19 B CHF4.49%−3.74%1.235 K314
บริการการกระจายสินค้า167.215 B CHF1.47%+13.22%3.984 K316
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม106.868 B CHF3.28%−1.02%320312
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ18.956 B CHF0.00%−12.33%10234
อื่นๆ11680