ตลาดหุ้นนิวซีแลนด์

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — นิวซีแลนด์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์557.417M NZD9.29%−0.81%13.254K24
การสื่อสาร13.361B NZD4.85%−0.78%2.039M23
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร796.71M NZD5.36%0.00%295.467K11
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10.834B NZD3.98%0.22%82.817K410
บริการผู้บริโภค3.454B NZD3.51%0.22%472.802K68
บริการการกระจายสินค้า1.898B NZD7.91%0.70%58.212K14
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์781.575M NZD0.44%3.81%34.501K33
แร่พลังงาน637.657M NZD2.97%−1.51%108.209K22
การเงิน165.126B NZD6.59%−0.38%48.179K722
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ7.936B NZD3.35%−0.59%245.91K26
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22.737B NZD1.90%−1.09%448.192K49
อื่นๆ34.806B NZD3.26%0.66%12.023K145
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.002B NZD7.83%−1.59%651.877K45
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.273B NZD3.31%0.34%40.258K37
การผลิตของผู้ผลิต1.279B NZD3.84%2.47%59.348K34
การค้าปลีก2.265B NZD6.92%−0.65%14.237K47
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.49B NZD0.48%34.354K210
ระบบขนส่ง29.294B NZD1.25%−1.04%382.582K410
สาธารณูปโภค45.622B NZD3.57%1.30%866.68K28