ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — นิวซีแลนด์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน197.6 B NZD6.73%−1.12%43.084 K822
สาธารณูปโภค48.109 B NZD3.39%−0.90%756.442 K28
ระบบขนส่ง25.573 B NZD2.32%−0.70%531.097 K410
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24.215 B NZD1.92%−1.21%406.475 K48
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10.841 B NZD8.39%−1.96%273.944 K410
การสื่อสาร10.473 B NZD6.52%+0.08%2.738 M23
แร่พลังงาน9.729 B NZD7.81%+0.06%66.279 K23
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.912 B NZD1.18%−0.82%15.6 M26
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.237 B NZD6.80%−2.60%5611
บริการผู้บริโภค2.511 B NZD5.13%−0.68%231.22 K57
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.475 B NZD5.06%−0.69%550.262 K45
การค้าปลีก2.34 B NZD8.16%−0.85%38.313 K48
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.193 B NZD+0.21%120.689 K28
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.222 B NZD1.84%−1.03%26.885 K37
บริการการกระจายสินค้า1.18 B NZD6.42%−1.10%28.819 K13
การผลิตของผู้ผลิต939.811 M NZD5.56%−4.73%115.272 K33
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์586.832 M NZD0.00%−3.93%37.701 K33
บริการเชิงพาณิชย์329.09 M NZD12.77%+0.52%25.625 K24
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร302.459 M NZD7.06%−1.18%234.736 K11
อื่นๆ142