หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์48.985T MXN0.72%+0.38%598536
การสื่อสาร25.577T MXN4.72%−0.58%3.746M323
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร58.846T MXN1.59%+3.07%4.127K667
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร115.255T MXN2.66%+0.09%45.013K9105
บริการผู้บริโภค54.312T MXN1.25%+0.06%2.381K7102
บริการการกระจายสินค้า10.044T MXN0.98%+2.13%5.627K425
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์348.486T MXN0.79%+0.18%2.25K9135
แร่พลังงาน67.877T MXN4.80%+0.78%774454
การเงิน200.995T MXN2.49%+0.01%32.855K13244
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ27.238T MXN1.20%−0.22%649426
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ219.911T MXN1.76%+0.49%1.22K5149
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12.593T MXN2.74%+0.25%1.533K526
อื่นๆ11106
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน31.328T MXN3.77%−0.85%415.162K679
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26.317T MXN2.05%+1.97%14.848K756
การผลิตของผู้ผลิต53.509T MXN1.39%+1.18%3.283K887
การค้าปลีก167.216T MXN0.87%−3.05%138.171K9131
บริการทางด้านเทคโนโลยี446.501T MXN0.49%−1.21%4.321K4208
ระบบขนส่ง35.254T MXN1.73%+0.44%11.844K670
สาธารณูปโภค16.408T MXN3.05%−0.97%1.674K330