ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
การประเมินค่า
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์รวม, FQ
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์, 12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น,12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน, 12 เดือนล่าสุด
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว, ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, ปีงบประมาณ
เงินปันผลประจำปีที่คาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
มาร์จิ้น}
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี, 12 เดือนล่าสุด
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: Consumer Durables
อุตสาหกรรม: Electronics/Appliances
บริษัท ชาร์ปคอร์ปอเรชั่น.ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมอุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บริษัท ดำเนินกิจการผ่าน 5 ส่วน ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค,ให้คำปรึกษาด้านพลังงาน, ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาเรื่องการดำเนินธุรกิจ, ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์แสดงผล. กลุ่มสินค้าอิเล็คทรอนิคส์นำเสนอผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไดนามิคคริสตัลเหลว (LCD),เครื่องฉายแผ่น บู-เล่ย์,โทรศัพท์มือถือ,แท็บเล็ต,พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์,เครื่องคิดเลข,เตาอบไมโครเวฟ. ส่วนงานแก้ปัญหาทางธุรกิจเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงระบบลงทะเบียนเงินสดอิเล็กทรอนิกส์,การแสดงข้อมูลและน้ำยาทำความสะอาดอัลตราโซนิก. กลุ่มชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,นำเสนอผลิตภัณฑ์,รวมถึงโมดูลกล้อง,และไมโครโปรเซสเซอร์. ส่วนอุปกรณ์แสดงผลเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยโมดูล LCD ซิลิคอนอสัณฐานรูปทรงกลมและโมดูลจอแอลซีดีของอินเดียมแกลเลียมออกไซด์ (IGZO).