ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
การประเมินค่า
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์รวม, FQ
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์, 12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น,12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน, 12 เดือนล่าสุด
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว, ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, ปีงบประมาณ
เงินปันผลประจำปีที่คาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
มาร์จิ้น}
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี, 12 เดือนล่าสุด
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: Technology Services
อุตสาหกรรม: Packaged Software
บริษัท เอมมิ่ง. เป็น บริษัทในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ฟรีเมี่ยมเป็นหลัก.ส่วนใหญ่บริษัทผลิตเกมออนไลน์ ฟรีเมี่ยม สำหรับสมาร์ทโฟน. ธุรกิจเกมออนไลน์ของ บริษัท ประกอบด้วยบริการกระจายเกมออนไลน์,ตลอดจนการผลิตเกมออนไลน์และบริการสัญญาการจัดการ,บริการแจกจ่ายเกมออนไลน์,ให้เกม ฟรีเมี่ยม สำหรับสมาร์ทโฟนผ่านแพลตฟอร์มเช่น กูเกิล เพ ที่ดำเนินการโดย กูเกิ้ล และ แอ็บสโตร์ ที่ดำเนินการโดย แอ็บเปิ้ล นอกจากนี้ยังมีใบอนุญาตเกมที่จัดโดยกลุ่มให้แก่ผู้จัดจำหน่ายรายอื่น ๆ.การทำสัญญาการผลิตเกมออนไลน์,และบริการจัดการสัญญาจะดำเนินการวางแผนการพัฒนา,และการดำเนินงานของเกมต่างๆจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น ๆ.