หุ้นของบริษัทที่มีรายได้สูงสุด — ตลาดหุ้นสโลวาเกีย

รายการหุ้นนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่กำลังเติบโต ซึ่งมองหาบริษัทที่เติบโตเร็วกว่าบริษัทอื่น แต่โปรดทราบว่ารายได้เป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดจำนวนมากที่กำหนดประสิทธิภาพของบริษัท ดังนั้นจึงควรพิจารณาภาพรวมของประสิทธิภาพของบริษัทในขณะที่ดูรายการของเราไปด้วย

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
กำไรต่อหุ้น (ปีงบประมาณ)
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
กำไรต่อหุ้นปรับลด ( 12 เดือนล่าสุด)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่าย
อัตรากำไรขั้นต้น (ไตรมาสล่าสุด)
กำไรสุทธิ (ปีงบประมาณ)
รายได้
กำไรต่อหุ้นปรับลด (ปีงบประมาณ)
รายได้ประจำปี
รายได้
1TMR001ETATRY MOUNT. RESORTS
−6.82EUR−6.82EUR−6.82EUR−5.444MEUR−15.895MEUR63.458MEUR−6.82EUR63.458MEUR−45.717MEUR