หุ้นที่มีรายได้สุทธิสูงสุด — ตลาดหุ้นสโลวาเกีย

รายได้สุทธิคือกำไรของบริษัทที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด — แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทและการบริหารจัดการที่ดี เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจว่าบริษัทนั้น คุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ (แม้ว่าจะเป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดหลายๆ ตัวก็ตาม) ในรายการด้านล่าง คุณจะพบบริษัทที่มีรายได้สุทธิสูงสุด คุณสามารถเริ่มออกแบบกลยุทธ์การลงทุนได้ทันที

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
กำไรต่อหุ้น (ปีงบประมาณ)
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
กำไรต่อหุ้นปรับลด ( 12 เดือนล่าสุด)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่าย
อัตรากำไรขั้นต้น (ไตรมาสล่าสุด)
กำไรสุทธิ (ปีงบประมาณ)
รายได้
กำไรต่อหุ้นปรับลด (ปีงบประมาณ)
รายได้ประจำปี
รายได้
1TMR001ETATRY MOUNT. RESORTS
−6.82EUR−6.82EUR−6.82EUR−5.444MEUR−15.895MEUR63.458MEUR−6.82EUR63.458MEUR−45.717MEUR