อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สิงค์โปร์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
57.936M-0.59%26.222Kบริการเชิงพาณิชย์2
11.845B1.32%5.880Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
34.813B-0.51%1.759Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
1.576B0.32%272.085Kระบบขนส่ง3
16.486B-0.22%2.041Mระบบขนส่ง2
1.515B-2.13%4.413Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
35.455M-8.44%370การค้าปลีก2
17.928M0.67%20.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
16.222B0.00%12.847Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
2.018B0.00%2.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
91.981M0.00%113.600Kการผลิตของผู้ผลิต1
234.826M-0.78%767.100Kบริการผู้บริโภค1
8.868B-0.68%12.851Mบริการผู้บริโภค1
13.083M0.00%187.700Kการค้าปลีก1
7.849M9.62%400อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
61.318M9.52%19.200Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
286.700M-1.37%4.012Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
355.729M0.00%609.121Kแร่พลังงาน2
73.181M2.80%3.213Mบริการเชิงพาณิชย์2
836.545M-1.76%246.148Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
280.714M0.08%16.491Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
913.284M-2.35%1.600Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
458.943M-0.37%74.329Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
94.811M-1.49%2.181Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
936.880M1.00%30.272Kการค้าปลีก4
11.197M-20.00%500การค้าปลีก1
12.801B0.08%1.348Mสาธารณูปโภค4
490.127M-0.34%192.857Kการผลิตของผู้ผลิต6
6.384B-0.78%727.084Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
538.015M-1.76%1.000Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1.332B0.77%1.922Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
498.111M-0.03%91.719Kบริการการกระจายสินค้า11
170.878M-1.98%1.700Kการค้าปลีก1
24.336M0.00%322.965Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
4.958B-0.13%310.323Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม42
1.747B-2.01%322.996Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
504.501M-1.11%109.505Kการเงิน4
1.956B-0.12%24.428Kการเงิน4
358.120M-0.88%1.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
40.784M1.94%600บริการการกระจายสินค้า1
8.552B0.64%785.359Kการค้าปลีก3
6.496B5.76%7.194Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
57.900M4.24%14.665Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
2.683B0.32%28.411Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
74.228M0.00%1.216Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
2.946B0.79%224.513Kสาธารณูปโภค4
91.998M2.44%4.824Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
1.531B1.22%700.002Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
22.600B0.36%281.995Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
11.621B-0.89%14.947Kบริการผู้บริโภค13
1.059B2.84%4.443Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
20.439B-0.98%40.280Kการผลิตของผู้ผลิต2
1.781B0.75%248.474Kการผลิตของผู้ผลิต16
2.654B-0.47%47.486Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
1.472B1.17%1.148Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
52.942M-5.87%23.910Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
12.099B-0.34%1.471Mการเงิน3
161.649M0.00%280.938Kการเงิน2
10.237B1.16%1.293Mอื่นๆ48
10.101B0.09%11.800Kการเงิน1
76.454B-1.11%3.629Mการเงิน1
84.158B0.39%10.199Mการสื่อสาร3
1.716B-0.17%343.979Kระบบขนส่ง11
72.499M5.26%20.000Kบริการการกระจายสินค้า1
7.738B2.40%7.931Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
948.865M0.64%432.171Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
593.819M-2.43%483.682Kการผลิตของผู้ผลิต6
1.434B-0.53%105.585Kอื่นๆ15
7.492B-0.49%600.144Kบริการเชิงพาณิชย์15
1.249B0.33%551.921Kการผลิตของผู้ผลิต7
1.276B-1.31%487.655Kบริการผู้บริโภค7
28.610M-2.46%6.262Kการผลิตของผู้ผลิต2
294.866M-2.14%6.608Mแร่พลังงาน4
1.057B0.00%57.250Kแร่พลังงาน3
197.983M0.86%933.722Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
709.672M-1.99%308.169Kบริการผู้บริโภค8
6.641M0.00%4.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1.406B-0.63%150.697Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
8.666B0.08%5.807Mระบบขนส่ง5
84.214M0.36%725.308Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
814.498M1.38%56.234Kบริการเชิงพาณิชย์2
2.589B0.68%47.900Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
258.509M-0.78%152.363Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
3.461B0.88%117.500Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
429.786M-6.86%136.099Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
422.581M0.29%5.000Kการเงิน1
8.406M0.00%553.700Kบริการผู้บริโภค1
3.087B0.00%1.703Mบริการผู้บริโภค1
682.399M-1.64%201.100Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
51.967B-0.20%803.110Kการเงิน40
109.688B0.80%8.927Mการเงิน39
55.390M0.00%30.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
95.681B-0.85%2.412Mการเงิน4
1.435B-0.73%67.793Kบริการผู้บริโภค14
467.701M-0.27%732.173Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
9.747B-0.69%398.631Kการค้าปลีก12
13.102M0.00%44.000Kการสื่อสาร1
1.031B0.23%195.870Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
41.686M-3.21%533.872Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
115.683M-0.29%1.940Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
8.953B-2.87%48.978Mการผลิตของผู้ผลิต7
284.305M-2.86%288.628Kสาธารณูปโภค2
2.596B-0.13%294.878Kบริการการกระจายสินค้า28
2.293B-0.56%312.875Kการสื่อสาร2
โหลดเพิ่ม