ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สิงคโปร์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน401.125 B SGD5.38%+0.09%3.42 M9108
การสื่อสาร108.465 B SGD4.86%+0.92%9.697 M36
ระบบขนส่ง67.964 B SGD2.70%−0.39%1.701 M530
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54.77 B SGD1.56%−0.54%741.104 K824
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ40.912 B SGD3.87%+0.34%1.734 M631
การค้าปลีก40.883 B SGD0.79%−0.94%230.022 K623
การผลิตของผู้ผลิต34.853 B SGD3.94%+1.26%16.851 M846
สาธารณูปโภค31.291 B SGD1.51%+1.65%889.842 K211
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร29.386 B SGD3.95%+0.55%5.742 M721
บริการผู้บริโภค26.42 B SGD3.06%+0.60%5.397 M747
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24.039 B SGD2.65%−2.46%516.514 K511
แร่พลังงาน24.027 B SGD0.13%+0.38%376.454 K410
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ20.544 B SGD1.64%+0.18%120.238 K217
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16.034 B SGD4.92%+0.59%2.16 M341
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.977 B SGD4.54%+2.22%1.325 M311
บริการเชิงพาณิชย์3.374 B SGD2.73%+0.47%1.768 M429
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.361 B SGD1.79%−0.68%382.068 K412
อื่นๆ3.257 B SGD12.58%−0.21%2.755 M262
บริการการกระจายสินค้า3.187 B SGD4.39%+0.18%137.651 K437
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.18 B SGD8.68%−0.18%108.272 K622