ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สิงค์โปร์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์4.189B SGD2.78%0.17%2.39M326
การสื่อสาร86.82B SGD4.10%−2.20%20.048M25
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30.16B SGD2.00%−1.32%186.29K512
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33.804B SGD3.83%−0.29%11.774M720
บริการผู้บริโภค28.034B SGD1.87%−0.00%9.819M643
บริการการกระจายสินค้า3.644B SGD3.52%−1.70%346.267K340
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.86B SGD4.43%1.39%4.123M824
แร่พลังงาน3.565B SGD3.19%−0.64%2.421M411
การเงิน382.726B SGD4.91%0.16%3.129M9116
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ20.823B SGD0.82%−0.52%233.349K217
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.838B SGD4.54%1.79%983.109K310
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15.861B SGD4.83%1.68%1.885M344
อื่นๆ4.568B SGD9.97%−0.95%566.504K253
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.031B SGD4.09%−0.40%75.055K618
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ35.66B SGD4.88%0.06%1.928M628
การผลิตของผู้ผลิต18.208B SGD2.69%0.02%115.525M845
การค้าปลีก41.481B SGD2.56%−0.58%315.908K622
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.531B SGD2.34%−1.08%777.085K414
ระบบขนส่ง32.558B SGD4.86%0.50%5.2M530
สาธารณูปโภค12.26B SGD2.81%−0.26%5.82M29