หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เซอร์เบีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์11
การสื่อสาร11
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.532B RSD0.00%1411
บริการผู้บริโภค11
บริการการกระจายสินค้า13
แร่พลังงาน127.187B RSD0.00%0.00%2.861K11
การเงิน13.549B RSD+1.13%20011
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.287B RSD+5.42%32417
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24.107B RSD+1.30%7223
การผลิตของผู้ผลิต3.98B RSD0.00%+0.05%5333
ระบบขนส่ง63.047B RSD0.00%4.014K12
สาธารณูปโภค17.232B RSD+1.54%10022