อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เซอร์เบีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
15.880B-0.17%254สาธารณูปโภค1
4.563B-3.33%19สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.245B-2.22%40บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
%ระบบขนส่ง1
%การผลิตของผู้ผลิต1
3.560B-1.08%602การผลิตของผู้ผลิต1
15.011B-1.39%124การเงิน1
99.304B0.16%6.203Kแร่พลังงาน1
%บริการผู้บริโภค1
35.902B0.00%7ระบบขนส่ง3
62.984B-2.61%725การเงิน1
%การค้าปลีก1
%การสื่อสาร1
%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
%การผลิตของผู้ผลิต1
%บริการการกระจายสินค้า1
โหลดเพิ่ม