หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เซอร์เบีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
อะลูมินั่มแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM331.126M RSD0.00%60การผลิตของผู้ผลิต1
วิศวกรรมและก่อสร้าง6.983B RSD−4.01%274บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม1.532B RSD0.00%12สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม22.673B RSD−2.27%27อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
การผลิตเบ็ดเตล็ด2.999B RSD0.00%2Kการผลิตของผู้ผลิต1
ชุดประกันภัยรวม13.625B RSD0.00%670การเงิน1
การผลิตน้ำมันและก๊าซ130.611B RSD0.00%0.00%651แร่พลังงาน1
การขนส่งอื่นๆ63.783B RSD−1.37%115ระบบขนส่ง1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์บริการผู้บริโภค1
โทรคมนาคมพิเศษการสื่อสาร1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง256.136M RSD0.00%348บริการการกระจายสินค้า4