ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — โรมาเนีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.047 T RON1.22%−0.70%5329
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร868.269 B RON6.59%+1.20%2857
การผลิตของผู้ผลิต699.634 B RON2.64%−0.08%1.907 K625
การสื่อสาร538.982 B RON3.54%+0.65%10011
การเงิน384.683 B RON3.58%−1.35%54.978 K621
ระบบขนส่ง274.318 B RON4.70%+0.19%62956
สาธารณูปโภค247.668 B RON5.82%−0.04%15.425 K27
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร190.957 B RON0.33%+0.10%14936
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ139.704 B RON0.43%+3.27%6.22 K14
แร่พลังงาน67.788 B RON8.01%+1.16%3.933 M23
บริการผู้บริโภค8.316 B RON2.19%−0.25%23.297 K412
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.724 B RON3.81%−2.22%11.601 K410
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.461 B RON+1.51%365.424 K11
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.335 B RON0.48%−0.67%28.12 K411
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.239 B RON2.92%+1.85%8.579 K39
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.844 B RON4.34%+3.83%26.515 K411
บริการการกระจายสินค้า1.585 B RON5.66%−0.46%203.723 K28
อื่นๆ17
การค้าปลีก22