ตลาดหุ้นโรมาเนีย

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — โรมาเนีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
การสื่อสาร518.901B RON3.33%−0.24%11011
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร903.079B RON6.89%0.70%7359
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร132.038B RON0.47%−1.46%10136
บริการผู้บริโภค4.565B RON2.01%1.12%13.263K413
บริการการกระจายสินค้า1.046B RON5.13%0.04%440.881K27
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.972B RON2.26%0.66%3.766K39
แร่พลังงาน48.223B RON7.58%0.17%3.525M33
การเงิน662.736B RON4.93%−1.19%21.222K719
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.37B RON3.96%43.676K11
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ267.578B RON4.38%−2.12%24914
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.403B RON5.10%−0.58%51.791K410
อื่นๆ15.928B RON2.71%0.48%476.258K17
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.279B RON0.49%1.13%33.788K310
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.977B RON3.23%2.57%3.342K715
การผลิตของผู้ผลิต615.508B RON2.71%−0.00%2.477K725
การค้าปลีก11
บริการทางด้านเทคโนโลยี710.245B RON1.67%0.05%3427
ระบบขนส่ง306.196B RON3.59%4.32%33967
สาธารณูปโภค167.723B RON4.76%−1.72%11.014K26