ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์11.849B MYR1.88%−1.17%718.149K537
การสื่อสาร134.955B MYR4.48%−0.53%769.452K312
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร33.353B MYR2.52%−0.94%1.379M762
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร82.878B MYR2.65%0.14%107.87K842
บริการผู้บริโภค47.698B MYR3.85%−1.14%4.766M1037
บริการการกระจายสินค้า76.268B MYR2.99%0.10%1.087M449
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60.092B MYR1.57%−0.58%546.005K950
แร่พลังงาน4.624B MYR2.98%−0.83%1.016M35
การเงิน498.307B MYR4.77%−0.52%1.924M10142
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ58.217B MYR0.21%0.05%3M28
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.999B MYR0.65%−0.39%4.786M311
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม65.994B MYR1.77%−0.70%3.402M494
อื่นๆ5.058B MYR4.41%−0.55%69.516K220
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน18.976B MYR2.10%−0.57%799.817K656
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ245.667B MYR3.67%−0.24%644.831K8117
การผลิตของผู้ผลิต110.635B MYR3.29%−0.51%945.969K9116
การค้าปลีก19.751B MYR4.61%−0.44%426.77K522
บริการทางด้านเทคโนโลยี18.196B MYR0.73%−1.06%3.705M459
ระบบขนส่ง71.167B MYR3.42%0.30%740.334K434
สาธารณูปโภค136.937B MYR4.14%−1.21%3.021M415