ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — อิตาลี

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.096 T EUR0.44%+0.71%2.865 K477
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.693 T EUR0.75%+1.94%30.932 K862
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.666 T EUR1.96%−0.24%1.306 K459
การเงิน2.34 T EUR3.99%−0.13%2.188 M11118
การค้าปลีก2.104 T EUR0.24%+0.91%20.248 K823
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.969 T EUR2.70%−0.06%20.792 K948
แร่พลังงาน1.256 T EUR3.24%+2.39%607.972 K314
การผลิตของผู้ผลิต1.132 T EUR1.83%+0.21%21.328 K978
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.1 T EUR1.94%+0.12%676.216 K851
บริการเชิงพาณิชย์1.023 T EUR0.64%+1.16%315440
บริการผู้บริโภค970.624 B EUR1.52%−0.29%7.102 K1047
สาธารณูปโภค648.854 B EUR4.39%+1.41%3.731 M439
การสื่อสาร625.285 B EUR4.61%+0.31%1.109 M318
ระบบขนส่ง480.737 B EUR1.72%−0.14%4.274 K623
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ391.501 B EUR2.74%−0.36%1.438 K727
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ213.658 B EUR1.32%−0.31%3138
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน210.728 B EUR1.77%+1.84%207.625 K620
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม196.158 B EUR3.08%+1.23%1.637 M426
บริการการกระจายสินค้า114.113 B EUR0.38%+0.86%51.323 K412
อื่นๆ11673