หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — อียิปต์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์9.658B EGP6.82%−3.92%919.607K14
การสื่อสาร71.8B EGP2.91%+2.12%7.497M22
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร33.689B EGP2.07%−0.23%9.483M25
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร140.303B EGP6.76%+1.10%1.346M512
บริการผู้บริโภค42.339B EGP2.79%−0.10%356.067K412
บริการการกระจายสินค้า24.18B EGP0.00%+1.45%10.906M410
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์367.822M EGP+1.21%5.835M11
แร่พลังงาน12.98B EGP6.50%−0.50%8.106M11
การเงิน876.305B EGP1.85%−0.01%12.513M978
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ17.907B EGP+0.44%4.911M26
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25.477B EGP2.64%+3.02%7.893M212
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41.923B EGP5.74%+2.05%2.825M312
อื่นๆ240.89M EGP+0.39%2.475K11
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน160.249B EGP2.00%−0.09%2.387M315
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ366.01B EGP11.60%−0.28%992.25K638
การผลิตของผู้ผลิต94.117B EGP1.16%+1.98%5.016M410
การค้าปลีก7.433B EGP4.39%+0.06%60.936K34
บริการทางด้านเทคโนโลยี63.457B EGP0.48%−0.94%4.807M25
ระบบขนส่ง92.823B EGP4.32%+0.28%378.628K24
สาธารณูปโภค9.563B EGP1.27%−0.42%910.844K23