ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ชิลี

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์426.366T CLP0.77%0.00%411
การสื่อสาร98.342T CLP7.58%0.01%82224
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34.261B CLP0.00%0.00%34.822K11
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1099.653T CLP2.69%1.25%288715
บริการผู้บริโภค633.093T CLP1.37%−0.72%103311
บริการการกระจายสินค้า631.921B CLP3.28%−0.21%39823
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5296.217T CLP0.65%−0.71%3735
แร่พลังงาน717.214T CLP3.35%0.02%3434
การเงิน1220.24T CLP3.50%−0.01%130.101K741
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ424.666T CLP1.47%−0.00%723
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ727.221T CLP3.64%−2.78%12324
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33.476T CLP1.60%0.01%1.334K25
อื่นๆ634.166B CLP23.17%0.05%118.768K22
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน60.374T CLP3.99%2.38%23259
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21.645T CLP11.32%−0.57%329.506K613
การผลิตของผู้ผลิต157.522T CLP2.13%1.82%2.904K44
การค้าปลีก2806.914T CLP0.31%−0.70%711615
บริการทางด้านเทคโนโลยี10763.759T CLP0.53%1.89%118413
ระบบขนส่ง127.202T CLP3.91%0.04%348.901K46
สาธารณูปโภค29.19T CLP3.59%−0.45%98.462K419