555

NISHIKAWA RUBBER CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

5161 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ NISHIKAWA RUBBER CO

สินทรัพย์รวมของ 5161 สำหรับ Q3 23 คือ 134.24 B JPY, 1.21% น้อยกว่า Q2 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 4.72% ใน Q3 23 เป็น 50.99 B JPY

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี