555

NISHIKAWA RUBBER CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

5161 พื้นฐาน

NISHIKAWA RUBBER CO สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 5161 คือ 0.34 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 1.56 ในช่วง 2022 พวกเขาจ้างงาน 6.51 k คน

สถิติ
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย