NISHIKAWA RUBBER CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

5161 พื้นฐาน

NISHIKAWA RUBBER CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 20.00 JPY ซื้อก่อน 28 มีนาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.94%