NISHIKAWA RUBBER CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

5161 พื้นฐาน

NISHIKAWA RUBBER CO สรุปรายได้

รายได้ NISHIKAWA RUBBER CO สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 98.17 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 94.16 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Automotive Parts, ปีก่อนนำ 80.47 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี NISHIKAWA RUBBER CO 44.34 B JPY, และปีก่อนนั้น 38.46 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ