MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPMITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPMITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

4188 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP

สินทรัพย์รวมของ 4188 สำหรับ Q4 23 คือ 6.10 T JPY ซึ่งมากกว่า 2.00% มากกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 0.57% ใน Q4 23 เป็น 3.83 T JPY

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: JPY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี