MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPMITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPMITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

4188 พื้นฐาน

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP สรุปรายได้

รายได้ MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 4.39 T JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 1.43 T JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Chemicals, ปีก่อนนำ 1.29 T JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP 2.32 T JPY, และปีก่อนนั้น 2.12 T JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ