3985 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ TEMONA INC

สินทรัพย์รวมของ 3985 สำหรับ Q2 23 คือ 2.13B JPY, 4.27% น้อยกว่า Q1 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 10.63% ใน Q2 23 เป็น 947.69M JPY

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: JPY
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น