333

TEMONA INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

3985 พื้นฐาน

TEMONA INC สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 3985 คือ 1.16 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 21.95 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 160.00 คน

สถิติ
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: JPY
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย