STATE BK OF INDIA

SBIN NSE
SBIN
STATE BK OF INDIA NSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SBIN ชาร์ตหุ้น

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: การเงิน
อุตสาหกรรม: ธนาคารในภูมิภาค
ธนาคารแห่งประเทศอินเดียให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายประเภทแก่ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า บริษัทเอกชนรายใหญ่ หน่วยงานภาครัฐและลูกค้าสถาบัน กลุ่มของบริษัทประกอบด้วย กองคลังซึ่งรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมดและการซื้อขายสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศและสัญญาอนุพันธ์ คอร์ปอเรทแบงค์กิ้ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทกลุ่มบัญชีกลางและกลุ่มบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธนาคารเพื่อรายย่อย ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาในกลุ่มธนาคารต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยกิจกรรมธนาคารส่วนบุคคลรวมถึงกิจกรรมการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับสาขากลุ่มธนาคารต่างชาติและธุรกิจธนาคารอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทร่วมที่ไม่ใช่ธนาคาร กิจการร่วมค้าอื่นนอกเหนือจาก บริษัทเอสบีไอประกันชีวิต จำกัด และ บริษัทเอสบีไอประกันภัย จำกัด ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ได้แก่ธุรกิจในประเทศและกิจการต่างประเทศ

Breaking news