หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สเปน

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์3.686B EUR2.14%+0.16%229.535K413
การสื่อสาร101.827B EUR2.94%−0.52%1.588M36
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.079B EUR0.17%−0.74%1.216M35
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร29.59B EUR2.74%+3.42%2.4K56
บริการผู้บริโภค9.26B EUR2.87%+1.41%114.452K713
บริการการกระจายสินค้า431.676M EUR1.80%+0.61%1.737K23
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์117.497B EUR1.21%−0.34%1.757K47
แร่พลังงาน120.877B EUR0.73%+1.53%418.468K12
การเงิน227.66B EUR3.92%+0.16%8.616M980
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ627.038M EUR2.78%−0.92%12.589K22
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.694B EUR1.06%+1.46%1.398M413
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม60.184B EUR1.70%+0.03%579.292K218
อื่นๆ15
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน81.519B EUR0.80%−2.58%104.525K210
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12.13B EUR2.30%+0.43%95.19K48
การผลิตของผู้ผลิต7.176B EUR2.24%+2.48%238.671K612
การค้าปลีก142.328B EUR1.43%+1.23%1.433M33
บริการทางด้านเทคโนโลยี30.789B EUR1.42%−0.50%602.303K310
ระบบขนส่ง38.78B EUR1.99%+0.48%2.174M33
สาธารณูปโภค142.864B EUR2.53%−1.17%2.875M314