ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ไนจีเรีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16.442 T NGN3.65%−0.06%136.102 K35
การสื่อสาร13.763 T NGN3.54%0.00%388.791 K12
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.044 T NGN1.59%+0.04%181.478 K518
การเงิน7.589 T NGN7.45%−0.20%17.398 M1243
สาธารณูปโภค2.976 T NGN0.81%−0.33%1.144 M13
แร่พลังงาน2.772 T NGN4.24%+6.55%463.114 K23
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.695 T NGN1.19%+0.26%556.922 K413
บริการผู้บริโภค1.045 T NGN0.22%−0.02%26.165 K610
บริการการกระจายสินค้า140.52 B NGN2.30%0.00%12.4 K13
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม133.6 B NGN3.59%−5.76%1.087 M11
การค้าปลีก132.863 B NGN6.39%0.00%7.259 K23
ระบบขนส่ง121.856 B NGN4.66%+0.24%519.765 K37
บริการทางด้านเทคโนโลยี87.492 B NGN1.49%−1.18%631.768 K24
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ55.696 B NGN3.40%+1.29%367.987 K15
การผลิตของผู้ผลิต19.996 B NGN2.64%+8.14%6.71 M23
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.024 B NGN0.00%24.297 K33
บริการเชิงพาณิชย์3.824 B NGN2.69%−1.79%303.356 K22
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.555 B NGN+1.17%791.927 K22
อื่นๆ11