ตลาดหุ้นเคนยา

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เคนยา

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์1.296BKES3.45%2.6K11
การสื่อสาร970.671BKES5.67%1.03%1.747M11
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร137.787MKES0.00%9K11
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร51.724BKES10.63%−0.13%45.323K34
บริการผู้บริโภค7.171BKES3.98%3.68%3.982K34
บริการการกระจายสินค้า143.203BKES6.10%−0.03%5.893K23
การเงิน691.109BKES7.20%0.24%248.541K922
อื่นๆ11
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11.136BKES11.63%−3.07%2.692K12
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26.527BKES8.21%−0.83%4.041K37
การผลิตของผู้ผลิต1.049BKES−2.86%4.062K24
การค้าปลีก14.902BKES5.53%2.71%54722
ระบบขนส่ง209.931MKES−3.30%30011
สาธารณูปโภค38.294BKES11.23%0.00%108.956K13