หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เคนยา

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์950.743M KES+8.64%14.7K11
การสื่อสาร534.86B KES8.96%+0.75%18.1K11
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร137.787M KES0.00%50011
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร45.937B KES12.50%−1.77%48334
บริการผู้บริโภค7.745B KES3.67%0.00%84234
บริการการกระจายสินค้า89.008B KES2.51%+0.81%21823
การเงิน609.691B KES9.77%+0.56%6.781K821
อื่นๆ11
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14.998B KES1.79%+2.56%9.574K12
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28.513B KES6.25%+0.13%30537
การผลิตของผู้ผลิต1.041B KES+1.18%64435
การค้าปลีก10.52B KES7.37%+6.88%1.285K22
ระบบขนส่ง152.677M KES−9.86%10011
สาธารณูปโภค40.768B KES16.33%+1.53%11.158K13