อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินโดนีเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
17490.567B2.12%11.226Mบริการเชิงพาณิชย์2
2484.549B-5.38%8.563Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
221584.820B-1.93%10.472Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
7176.256B-0.76%10.746Mระบบขนส่ง10
1134.952B-4.43%3.345Mระบบขนส่ง2
466.139B2.49%68.782Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
4989.430B9.08%645.578Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
355.030B0.49%222.100Kการค้าปลีก1
17278.327B-2.44%1.105Mการผลิตของผู้ผลิต4
46393.281B-3.67%326.316Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
22323.661B0.71%51.856Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
7906.489B0.97%4.790Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
42385.763B4.21%46.507Mบริการผู้บริโภค6
9541.328B0.82%972.105Kการผลิตของผู้ผลิต4
10047.632B-2.42%9.488Mบริการผู้บริโภค1
502.068B1.45%56.476Mการค้าปลีก1
3975.735B0.00%35.394Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
26356.091B3.65%15.939Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
281686.003B-2.02%76.798Mแร่พลังงาน21
1832.923B0.00%112.100Kบริการเชิงพาณิชย์1
7660.776B-0.95%3.617Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
203.333B2.52%21.419Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
122690.871B0.21%9.856Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
13100.975B-1.07%4.652Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
114304.761B3.12%27.034Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
37311.624B-0.75%86.756Mการค้าปลีก5
37933.650B6.54%6.502Mสาธารณูปโภค6
5903.037B1.24%991.278Kการผลิตของผู้ผลิต6
1402.987B0.00%1.228Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
491.727B0.00%9.450Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
15811.747B0.14%46.667Mบริการการกระจายสินค้า5
3151.547B-3.38%206.375Kการค้าปลีก4
1049.260B0.31%953.241Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
116193.119B1.58%52.496Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
107.445B0.00%1.314Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
111750.348B0.43%5.433Mการเงิน20
61624.618B0.89%8.339Mการเงิน7
7455.660B0.91%510.424Kบริการการกระจายสินค้า4
69363.202B-2.40%12.039Mการค้าปลีก4
10297.199B-0.69%571สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
57633.853B0.21%5.607Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
263720.393B-1.17%6.691Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
98984.516B-1.40%37.018Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
36968.299B1.33%178.433Mสาธารณูปโภค1
11257.443B-3.37%776.873Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
24225.353B-2.75%22.040Mการค้าปลีก1
17980.084B-1.39%22.657Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
84105.557B-1.50%15.296Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
17880.093B0.77%1.687Mบริการผู้บริโภค17
223800.077B-2.58%43.948Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1058.043B0.00%242.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
606.488B2.50%271.136Kการผลิตของผู้ผลิต3
170042.576B4.79%9.323Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
29255.706B1.76%756.366Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
5259.402B0.04%341.887Kการเงิน3
69566.861B-1.46%242.137Mการค้าปลีก1
7721.131B1.92%2.097Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
23832.967B0.24%9.942Mการเงิน9
6128.913B-0.43%572.384Kการเงิน3
14009.597B-2.67%30.622Kการเงิน2
349607.009B1.09%38.170Mการเงิน7
426714.656B0.54%59.343Mการสื่อสาร3
70810.914B-1.95%18.774Mระบบขนส่ง18
12168.989B-1.60%23.056Mบริการผู้บริโภค1
9431.989B-0.22%818.786Kบริการการกระจายสินค้า6
16114.250B2.07%385.701Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3009.752B2.82%1.761Mการผลิตของผู้ผลิต6
34968.656B1.57%9.321Mบริการเชิงพาณิชย์15
18720.091B0.38%4.976Mการผลิตของผู้ผลิต5
92658.120B-3.71%7.239Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
16361.307B-1.19%43.756Mบริการผู้บริโภค4
4833.939B-3.63%1.465Mการเงิน6
5996.181B5.73%62.420Mการผลิตของผู้ผลิต5
22886.451B-0.40%91.452Mแร่พลังงาน6
8664.395B0.36%55.065Mแร่พลังงาน2
3471.443B-1.44%240.104Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
4002.172B-0.42%4.342Mบริการผู้บริโภค4
1013.158B-0.90%4.705Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
142456.631B-1.45%50.515Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
67991.494B-0.12%7.611Mระบบขนส่ง13
15115.427B0.80%4.036Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
259.420B1.55%2.300Kบริการเชิงพาณิชย์1
2777.600B0.00%7.400Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
22404.218B0.06%834.153Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
75768.995B-2.28%30.940Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
90260.629B-0.45%128.798Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1356.125B-1.60%9.509Kการเงิน4
150.283B3.65%69.200Kบริการผู้บริโภค1
1118.581B-1.46%3.633Mบริการผู้บริโภค1
77552.875B-0.37%8.673Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
209485.349B1.67%36.155Mการเงิน57
282.055B10.99%27.449Mการเงิน1
246.820B-4.44%16.882Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2637035.646B0.87%84.213Mการเงิน40
13815.286B-0.07%345.028Kบริการผู้บริโภค5
36225.988B0.06%19.497Mการค้าปลีก8
220777.533B-1.93%50.423Mการสื่อสาร9
23274.792B-1.40%75.782Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
313.344B0.00%25.500Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
14918.065B1.50%2.501Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
198187.525B-0.32%22.383Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
300.226B0.98%73.244Mระบบขนส่ง4
%การผลิตของผู้ผลิต1
262884.586B0.46%25.678Mบริการการกระจายสินค้า13
128154.266B2.13%264.324Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม