ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — อินโดนีเซีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์38.561T IDR0.59%2.14%47.797M425
การสื่อสาร678.227T IDR3.17%0.85%43.238M315
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร63.69T IDR0.67%−4.27%9.711M726
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร779.243T IDR2.91%0.32%6.475M863
บริการผู้บริโภค167.137T IDR0.68%−0.01%20.658M751
บริการการกระจายสินค้า342.708T IDR8.72%1.22%16.913M450
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.355T IDR2.99%1.12%3.059M67
แร่พลังงาน1254.606T IDR6.85%−0.61%21.151M339
การเงิน3710.833T IDR3.32%0.24%80.144M11182
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ139.142T IDR0.80%−0.71%48.016M215
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ123.262T IDR2.86%0.01%17.427M310
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม56.424T IDR3.76%−0.45%15.829M440
อื่นๆ135
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1118.422T IDR0.70%−0.06%76.487M646
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ648.633T IDR1.86%−0.58%14.109M891
การผลิตของผู้ผลิต78.652T IDR2.79%1.86%14.083M836
การค้าปลีก314.496T IDR1.14%0.79%22.575M829
บริการทางด้านเทคโนโลยี217.673T IDR0.31%−0.66%1.315B430
ระบบขนส่ง163.541T IDR1.81%−1.39%25.91M560
สาธารณูปโภค113.748T IDR4.40%−1.83%64.678M39