เกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพย์ไอซ์แลนด์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า แนสแด็กไอซ์แลนด์ เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียวของประเทศไอซ์แลนด์ เคยถูกเรียกว่า ICEX ก่อนที่แนสแด็กจะซื้อกิจการของ OMX ในปี 2008 ซึ่งได้ซื้อกิจการของ ICEX ในปี 2006 ตลาดหลักทรัพย์ไอซ์แลนด์เป็นหนึ่งในแปดตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นของแนสแด็กนอร์ดิก ซึ่งเป็นบริษัทลูกของแนสแด็กที่ประกอบการในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ในหลายประเทศในแถบนอร์ดิก และบัลติก โดยเข้าถึงกว่า 80% ของตลาดหลักทรัพย์ในแถบนอร์ดิก และบัลติกนี้ ตลาดหลักทรัพย์ไอซ์แลนด์มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเรคยาวิก ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด อีกทั้งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีบริษัทจดทะเบียนกว่า 16 บริษัท ซึ่งมีมูลค่ากิจการตามราคาตลาดสูงถึง 836.5 พันล้านโครนาไอซ์แลนด์ และยังให้บริการตราสารหนี้

ในบริษัทจดทะเบียนต่างๆ บริษัทของไอซ์แลนด์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ได้แก่ Hagar, Marel, The Icelandair Group, N1 และ Reginn ตลาดหลักทรัพย์ไอซ์แลนด์มีการจัดทำดัชนี OMX Iceland 8 ซึ่งเป็นดัชนีราคาที่เฉลี่ยตามมูลค่าราคาตลาดของหุ้นที่มีการติดตามผลประกอบการของหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด 8 ตัวแรก ดัชนีนี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวอ้างอิงสำหรับตลาดหุ้นไอซ์แลนด์อย่างกว้างขวาง โดยจะมีการคัดกรอง และอัพเดทหุ้นตามเงื่อนไขปีละ 2 ครั้ง และจำกัดจำนวนหุ้นไว้ 8 ตัวเพื่อให้มั่นใจว่า หุ้นทุกตัวมีสภาพคล่องในการซื้อขาย นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ไอซ์แลนด์ยังมีการจัดทำดัชนีของหุ้นทุกตัว ดัชนีของหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดกลาง ดัชนีของหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำ และอีกหลายดัชนีที่สะท้อนถึงผลประกอบการในหลายๆ ธุรกิจ และอุตสาหกรรม