ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ไอซ์แลนด์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การสื่อสาร36.372B ISK1.67%−0.97%5.143M12
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร245.814B ISK1.40%+1.20%3.425M23
บริการการกระจายสินค้า25.622B ISK2.57%0.00%2.404M22
การเงิน721.622B ISK4.55%−0.14%6.728M69
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ341.129B ISK0.00%185.659K11
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28.6B ISK−1.32%181.665K11
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ217.738B ISK2.47%+1.07%1.659M12
การผลิตของผู้ผลิต416.957B ISK0.67%−1.79%342.688K22
การค้าปลีก142.611B ISK2.37%−0.90%1.317M33
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.623B ISK−5.28%194.564K12
ระบบขนส่ง133.739B ISK3.96%−0.53%4.728M23