อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
11.620B-0.12%240.443Kบริการเชิงพาณิชย์21
22.602B1.79%756.549Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
35.760B0.11%1.031Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
18.675B0.70%378.055Kระบบขนส่ง11
183.012B1.70%740.677Kระบบขนส่ง5
88.541B0.64%911.604Kสาธารณูปโภค11
111.977B1.58%360.112Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
538.835B2.18%407.983Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร70
472.886B3.05%246.942Kการค้าปลีก17
158.177B0.68%842.561Kการผลิตของผู้ผลิต19
45.041B1.67%278.873Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
470.156B1.02%722.165Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
38.148B-1.34%174.510Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
525.886B2.37%1.401Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
21.911B1.17%209.468Kบริการผู้บริโภค4
21.019B-4.11%2.275Mการผลิตของผู้ผลิต6
2.199B-4.16%2.996Mบริการผู้บริโภค3
634.574B2.14%1.356Mบริการผู้บริโภค14
1.472B0.00%487.500Kการค้าปลีก1
13.440B1.26%413.029Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
3.715B1.53%52.995Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
100.513B1.93%303.348Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
367.837B1.61%890.804Kแร่พลังงาน23
7.051B-0.13%177.722Kบริการเชิงพาณิชย์15
1.716B0.09%464.592Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
3.553B0.92%54.934Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
66.036B0.89%2.160Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
503.310B0.53%750.889Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
550.082M-1.25%104.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
80.244B0.82%407.721Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
32.660B3.73%1.983Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
7.739B3.36%801.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
40.216B0.43%104.095Kการค้าปลีก14
168.628M2.13%55.000Kการค้าปลีก1
669.482B1.87%501.143Kสาธารณูปโภค21
130.410B1.71%252.877Kการผลิตของผู้ผลิต35
250.897B2.26%927.501Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
55.916B1.90%542.873Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
39.263B0.53%64.109Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
19.690B2.82%277.878Kบริการการกระจายสินค้า10
19.378B2.35%6.807Mการค้าปลีก4
118.470B1.81%336.185Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
680.060B1.37%639.604Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม139
65.255B0.33%398.991Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
142.489B1.54%828.854Kการเงิน45
204.409B0.86%460.193Kการเงิน102
20.459B1.01%750.656Kบริการการกระจายสินค้า14
115.853B1.30%282.156Kการค้าปลีก12
13.334B0.32%939.189Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
430.416B2.25%2.716Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
273.487B0.68%626.132Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
2.849B1.03%100.336Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
576.397B2.06%908.278Kสาธารณูปโภค12
28.894B-0.38%895.111Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
5.314B1.56%143.621Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
65.836B1.96%52.947Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
124.042B0.73%275.812Kบริการผู้บริโภค30
127.693B2.43%284.404Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
216.669B2.02%269.228Kการผลิตของผู้ผลิต10
108.459B0.87%243.578Kการผลิตของผู้ผลิต28
83.438B2.17%1.039Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
298.658B0.98%3.245Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
940.703B2.21%9.166Mแร่พลังงาน8
4257.609B1.72%2.454Mการค้าปลีก3
4645.366B2.07%2.926Mบริการทางด้านเทคโนโลยี23
1108.942B2.25%1.976Mการเงิน62
168.627B1.14%2.299Mการเงิน19
16.078B2.84%691.068Kอื่นๆ13
1421.151B2.31%2.468Mการเงิน4
5644.223B1.63%10.325Mการเงิน12
362.350B1.45%2.106Mการสื่อสาร5
140.343B1.04%562.694Kระบบขนส่ง18
9.781B1.88%741.521Kบริการการกระจายสินค้า9
194.852B2.76%1.196Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
144.545B2.33%447.488Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
206.182B2.36%829.243Kการผลิตของผู้ผลิต10
123.548B1.23%16.439Mอื่นๆ80
321.922B0.73%470.980Kบริการเชิงพาณิชย์90
64.135B1.22%320.733Kการผลิตของผู้ผลิต15
460.469B2.55%1.514Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
61.887B0.52%740.012Kบริการผู้บริโภค27
2019.129B1.60%1.521Mการเงิน7
199.613M-8.30%40.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
10.017B0.32%224.186Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
405.603B1.52%6.127Mแร่พลังงาน9
1.694B5.93%9.520Mแร่พลังงาน3
21.045B2.15%823.207Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
117.915B1.29%666.794Kบริการผู้บริโภค35
81.557B3.62%1.826Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
100.665B0.90%557.997Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
306.894B0.66%414.325Kระบบขนส่ง32
3972.770B0.11%257.650Kบริการทางด้านเทคโนโลยี43
2.637B0.54%17.522Kบริการเชิงพาณิชย์5
98.103B3.32%3.202Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
795.696B-3.29%265.161Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
147.277B1.08%358.481Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
114.657B-0.05%670.494Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
250.335B1.97%1.839Mการเงิน3
45.598B2.02%1.097Mบริการผู้บริโภค3
4.346B-1.23%533.017Kบริการผู้บริโภค7
30.028B0.26%166.901Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
245.385B1.40%566.878Kระบบขนส่ง3
4314.821B1.71%620.398Kการเงิน223
204.605B2.04%844.274Kการเงิน11
22.310B0.75%282.171Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3190.429B1.56%2.745Mการเงิน25
240.210B1.17%465.600Kบริการผู้บริโภค38
717.562B0.84%1.669Mการเงิน1
165.461B1.55%8.169Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
—%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
360.199B2.36%814.826Kการค้าปลีก41
373.206B1.90%24.196Mการสื่อสาร11
72.766B1.62%281.738Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
415.773B2.38%14.288Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24
31.309B0.08%369.676Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
10.209B1.89%114.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
119.690B1.10%168.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
576.149M-2.77%65.254Kระบบขนส่ง3
207.879B0.84%889.822Kการผลิตของผู้ผลิต13
13.383B1.44%189.412Kสาธารณูปโภค7
42.432B-0.15%33.234Mบริการการกระจายสินค้า57
1163.041B1.57%1.843Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ