อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.926B-1.87%10.391Mบริการเชิงพาณิชย์21
24.296B-4.65%5.717Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
38.773B-2.25%3.058Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
66.031B-4.12%2.461Mระบบขนส่ง13
259.584B-3.24%10.359Mระบบขนส่ง5
145.313B-1.74%3.763Mสาธารณูปโภค14
177.655B-3.66%3.776Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
671.803B-3.66%3.311Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร78
555.261B-1.29%624.945Kการค้าปลีก16
116.653B-3.57%3.581Mการผลิตของผู้ผลิต22
61.101B-3.22%848.758Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
536.731B-2.28%2.828Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
40.370B-1.00%868.297Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
516.973B-3.97%14.529Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
5.984B-4.00%1.337Mบริการผู้บริโภค3
34.029B-2.52%6.697Mการผลิตของผู้ผลิต10
3.575B-1.03%559.115Kบริการผู้บริโภค3
824.586B-4.48%12.334Mบริการผู้บริโภค14
2.990B-6.72%662.000Kการค้าปลีก1
41.641B-0.51%2.115Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
285.224M8.33%667.115Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
113.903B-3.75%4.509Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
428.057B-1.84%8.017Mแร่พลังงาน24
9.010B-1.20%1.337Mบริการเชิงพาณิชย์15
1.036B-1.59%21.227Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.858B-4.66%933.401Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
117.587B-2.31%10.462Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
500.580B-3.84%7.391Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
5.526B-0.77%54.879Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
72.179B-1.05%4.376Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
59.720B-3.36%4.647Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.455B-4.16%768.799Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
56.401B-1.35%547.339Kการค้าปลีก15
320.075M-4.09%2.404Mการค้าปลีก2
669.472B-1.25%4.047Mสาธารณูปโภค16
222.187B-2.88%923.300Kการผลิตของผู้ผลิต35
359.283B-3.73%5.382Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
83.851B-3.31%1.468Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
49.348B-3.68%868.028Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
27.102B-4.09%67.707Mบริการการกระจายสินค้า12
15.229B1.27%21.588Mการค้าปลีก4
145.447B-2.90%4.538Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
835.958B-2.04%4.261Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม138
105.268B-1.82%5.425Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
193.069B-1.12%860.416Kการเงิน47
154.121B-2.36%658.869Kการเงิน88
559.231M1.69%8.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
18.851B-2.63%3.648Mบริการการกระจายสินค้า13
94.079B-1.56%7.376Mการค้าปลีก11
101.981B-2.19%4.759Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
354.458B-2.98%14.463Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
279.714B-3.19%2.252Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
2.422B-3.08%416.171Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
668.823B-1.23%6.283Mสาธารณูปโภค11
38.532B-2.56%2.292Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
4.766B-1.73%127.605Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
11.164B-0.66%2.084Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
161.934B-2.34%2.605Mบริการผู้บริโภค30
148.996B-0.63%1.266Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
285.011B-1.16%1.665Mการผลิตของผู้ผลิต11
131.374B-3.59%3.026Mการผลิตของผู้ผลิต30
76.111B-3.89%10.808Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
171.497B-1.15%23.923Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
1289.407B-2.43%48.348Mแร่พลังงาน5
4631.460B-2.38%9.222Mการค้าปลีก1
4329.309B-3.28%13.387Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1373.879B-3.56%4.247Mการเงิน64
208.920B-3.35%6.308Mการเงิน19
43.120B-60.17%34.237Mอื่นๆ14
2003.317B-1.83%16.866Mการเงิน4
6834.829B-1.41%63.894Mการเงิน12
513.477B-3.16%34.035Mการสื่อสาร3
141.876B-2.21%3.257Mระบบขนส่ง19
1.903B-2.92%2.794Mบริการผู้บริโภค3
9.951B-1.27%1.394Mบริการการกระจายสินค้า9
112.077B-4.68%1.852Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
117.334B-6.46%5.731Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.172B-0.55%203.572Kการผลิตของผู้ผลิต12
15.683B-0.82%397.472Kอื่นๆ15
308.895B-3.78%1.836Mบริการเชิงพาณิชย์85
125.082B-2.58%6.487Mการผลิตของผู้ผลิต17
539.075B-3.49%15.921Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
75.516B-2.94%12.291Mบริการผู้บริโภค30
2616.798B-2.54%12.624Mการเงิน7
1.482B1.35%24.717Kการผลิตของผู้ผลิต2
20.495B-3.45%1.061Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
663.254B-2.88%24.917Mแร่พลังงาน9
2.226B-2.52%19.172Mแร่พลังงาน5
25.990B-1.81%3.602Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
124.039B-3.70%3.326Mบริการผู้บริโภค35
121.589B-1.84%5.014Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
82.740B-4.52%3.570Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
391.361B-2.10%1.501Mระบบขนส่ง31
165.584B-3.13%6.858Mบริการทางด้านเทคโนโลยี34
2.784B-1.74%272.861Kบริการเชิงพาณิชย์5
161.646B-3.65%24.398Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
706.387B-2.22%2.714Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
203.425B-3.85%2.891Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
192.935B-3.56%6.138Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
342.942B-2.30%13.827Mการเงิน4
99.649B-4.01%1.033Mบริการผู้บริโภค6
6.227B-2.96%760.482Kบริการผู้บริโภค8
38.860B-3.07%2.234Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
304.021B-2.36%1.899Mระบบขนส่ง3
5134.004B-3.17%5.512Mการเงิน224
285.173B-1.39%3.766Mการเงิน11
33.005B-2.72%1.214Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3530.807B-1.53%15.862Mการเงิน23
225.122B-6.99%8.372Mบริการผู้บริโภค38
406.774B-0.97%14.114Mการเงิน1
114.822B-5.50%49.193Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.219B-47.01%12.016Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
452.837B-1.82%1.950Mการค้าปลีก42
435.720B-2.81%239.119Mการสื่อสาร17
172.074B-4.46%15.887Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
487.577B-4.69%140.029Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
44.249B-0.94%399.237Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
12.464B-3.10%1.773Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
117.950B-1.43%1.881Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
688.741M-1.43%64.448Kระบบขนส่ง3
403.668B-4.09%3.813Mการผลิตของผู้ผลิต14
22.170B-2.27%702.822Kสาธารณูปโภค8
334.340B-2.43%3.886Mบริการการกระจายสินค้า57
1391.211B-1.88%9.803Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ