อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
12.823B0.68%598.734Kบริการเชิงพาณิชย์21
25.186B0.36%13.616Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
38.329B-0.64%6.966Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
19.540B2.25%14.371Mระบบขนส่ง11
201.182B0.42%16.767Mระบบขนส่ง5
110.835B0.82%11.720Mสาธารณูปโภค11
116.733B1.99%9.811Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
574.725B0.70%6.356Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร68
536.541B-1.01%1.397Mการค้าปลีก17
184.453B0.82%15.969Mการผลิตของผู้ผลิต19
49.539B3.23%4.681Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
542.518B0.55%6.595Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
38.047B3.21%2.011Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
628.881B0.21%16.441Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
22.285B-0.08%501.917Kบริการผู้บริโภค4
19.599B0.77%11.289Mการผลิตของผู้ผลิต6
2.865B-1.83%4.278Mบริการผู้บริโภค3
693.920B2.53%11.472Mบริการผู้บริโภค14
1.667B0.00%493.000Kการค้าปลีก1
13.798B0.46%4.004Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
5.222B3.10%112.373Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
123.611B2.15%5.475Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
368.878B3.65%33.657Mแร่พลังงาน22
6.649B-1.75%1.564Mบริการเชิงพาณิชย์15
1.868B1.17%2.956Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
3.429B-0.32%168.023Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
79.105B0.47%37.988Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
502.778B0.71%10.222Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
717.069M-3.69%754.996Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
87.444B1.65%9.065Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24
34.479B-0.51%17.680Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
7.352B-1.86%1.847Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
41.253B2.18%1.105Mการค้าปลีก14
154.277M-4.44%1.729Mการค้าปลีก1
676.413B0.64%6.973Mสาธารณูปโภค21
136.633B1.46%6.274Mการผลิตของผู้ผลิต35
319.412B6.14%20.368Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
57.057B0.97%4.663Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
44.727B1.78%1.587Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
22.414B0.14%3.145Mบริการการกระจายสินค้า11
26.768B-1.73%303.450Mการค้าปลีก4
134.125B0.99%2.898Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
670.565B1.67%10.885Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม136
72.267B2.16%8.203Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
160.825B0.71%6.455Mการเงิน45
239.227B0.54%21.962Mการเงิน105
21.587B0.59%14.296Mบริการการกระจายสินค้า14
125.385B-2.13%20.940Mการค้าปลีก13
20.375B-2.69%8.367Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
492.982B0.30%25.716Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
283.404B2.33%3.815Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
3.120B2.93%2.746Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
584.013B1.98%9.419Mสาธารณูปโภค12
39.128B4.01%9.664Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
5.251B-0.15%304.224Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
117.747B9.77%14.414Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
129.711B0.93%1.777Mบริการผู้บริโภค31
135.221B-0.67%2.398Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
198.542B-0.21%7.587Mการผลิตของผู้ผลิต10
116.227B1.60%7.495Mการผลิตของผู้ผลิต30
98.640B1.23%12.728Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
374.343B2.94%29.741Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
952.710B1.91%113.548Mแร่พลังงาน8
5463.015B2.58%27.674Mการค้าปลีก4
6150.400B2.20%22.543Mบริการทางด้านเทคโนโลยี23
1473.420B5.11%38.175Mการเงิน63
218.378B7.09%85.121Mการเงิน21
14.762B-1.97%1.842Mอื่นๆ13
1695.050B1.18%46.336Mการเงิน4
5825.068B1.02%213.836Mการเงิน12
354.804B0.32%45.381Mการสื่อสาร5
153.770B2.21%9.496Mระบบขนส่ง18
10.126B-1.74%3.360Mบริการการกระจายสินค้า9
313.157B4.32%15.504Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
176.656B-0.48%8.190Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
229.653B0.54%12.604Mการผลิตของผู้ผลิต10
136.366B1.65%26.337Mอื่นๆ81
349.683B1.21%6.298Mบริการเชิงพาณิชย์90
69.874B1.50%3.673Mการผลิตของผู้ผลิต15
567.592B9.65%81.860Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
65.559B-0.50%34.420Mบริการผู้บริโภค27
2236.861B1.39%39.245Mการเงิน7
225.926M0.00%640.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
11.067B7.67%16.611Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
421.233B0.18%62.330Mแร่พลังงาน9
1.657B0.47%2.380Mแร่พลังงาน3
23.028B2.42%12.849Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
130.041B1.21%7.647Mบริการผู้บริโภค35
103.950B-0.31%5.818Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
118.474B1.69%29.175Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
317.900B2.11%4.840Mระบบขนส่ง32
252.737B0.98%44.321Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
2.892B3.41%66.004Kบริการเชิงพาณิชย์5
113.106B1.56%32.327Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1024.117B1.49%4.476Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
162.382B1.75%6.327Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
94.595B0.18%4.638Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
269.197B2.72%48.551Mการเงิน3
57.013B0.15%8.571Mบริการผู้บริโภค4
4.510B0.69%1.260Mบริการผู้บริโภค7
30.537B0.32%4.816Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
267.370B-0.06%5.333Mระบบขนส่ง3
4895.016B1.90%20.605Mการเงิน223
216.176B0.30%4.252Mการเงิน10
25.346B0.43%1.264Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3241.072B2.06%58.006Mการเงิน25
232.481B2.88%7.884Mบริการผู้บริโภค37
696.096B1.57%35.003Mการเงิน1
306.637B4.55%156.560Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
403.872B2.50%7.939Mการค้าปลีก41
384.375B4.85%892.814Mการสื่อสาร11
78.745B0.22%5.277Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
496.577B6.02%263.515Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24
31.792B1.35%2.388Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
10.707B-3.01%5.338Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
140.263B1.46%5.416Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
536.537M-0.98%51.324Kระบบขนส่ง3
210.895B2.00%15.538Mการผลิตของผู้ผลิต13
14.203B0.14%2.722Mสาธารณูปโภค7
34.807B0.55%3.267Mบริการการกระจายสินค้า57
1132.191B0.28%24.047Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ