อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
12.947B0.48%594.454Kบริการเชิงพาณิชย์21
25.099B0.34%13.585Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
38.595B-0.71%7.017Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
19.118B2.24%14.261Mระบบขนส่ง11
200.351B0.41%16.736Mระบบขนส่ง5
110.341B0.75%11.548Mสาธารณูปโภค11
114.488B1.96%9.709Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
570.788B0.68%6.383Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร68
542.095B-1.02%1.358Mการค้าปลีก17
182.994B0.79%16.010Mการผลิตของผู้ผลิต19
47.992B3.22%4.680Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
539.564B0.55%6.594Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
36.870B3.20%2.015Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
627.760B0.18%16.304Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
22.304B-0.08%502.320Kบริการผู้บริโภค4
19.471B0.77%11.292Mการผลิตของผู้ผลิต6
2.921B-1.91%4.192Mบริการผู้บริโภค3
676.870B2.52%11.449Mบริการผู้บริโภค14
1.667B0.00%493.000Kการค้าปลีก1
13.717B0.46%4.011Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
5.015B2.97%109.284Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
120.858B2.12%5.464Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
355.726B3.63%33.527Mแร่พลังงาน22
6.776B-1.81%1.574Mบริการเชิงพาณิชย์15
1.847B1.06%2.980Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
3.468B-0.31%173.675Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
78.900B0.26%38.463Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
499.343B0.69%10.208Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
715.025M-3.71%756.108Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
86.197B1.43%9.388Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24
34.662B-0.53%17.685Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
7.492B-1.87%1.838Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
40.357B2.16%1.100Mการค้าปลีก14
161.452M-4.44%1.729Mการค้าปลีก1
672.135B0.63%6.949Mสาธารณูปโภค21
134.786B1.43%6.267Mการผลิตของผู้ผลิต35
301.096B6.08%20.202Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
56.545B0.93%4.644Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
43.973B1.77%1.602Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
22.402B0.06%3.155Mบริการการกระจายสินค้า11
27.172B-1.73%303.647Mการค้าปลีก4
133.044B0.82%2.903Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
661.537B1.56%10.830Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม136
70.684B2.06%8.028Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
159.977B0.61%6.196Mการเงิน45
238.295B0.46%21.737Mการเงิน104
21.474B0.51%14.064Mบริการการกระจายสินค้า14
128.111B-2.13%20.960Mการค้าปลีก13
20.986B-2.76%8.430Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
491.597B0.28%25.717Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
277.051B2.28%3.813Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
3.042B2.38%2.581Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
572.946B1.93%9.391Mสาธารณูปโภค12
37.660B3.96%9.600Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
5.234B-0.16%303.540Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
107.341B9.69%14.389Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
128.987B0.88%1.760Mบริการผู้บริโภค31
136.131B-0.70%2.402Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
198.997B-0.23%7.608Mการผลิตของผู้ผลิต10
114.376B1.56%7.482Mการผลิตของผู้ผลิต30
97.365B1.18%12.863Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
363.931B2.87%29.727Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
934.939B1.90%113.352Mแร่พลังงาน8
5326.308B2.57%27.580Mการค้าปลีก4
6020.762B2.15%22.467Mบริการทางด้านเทคโนโลยี23
1406.094B4.79%37.210Mการเงิน63
205.788B6.22%81.319Mการเงิน21
15.085B-2.19%1.812Mอื่นๆ13
1677.271B1.16%45.810Mการเงิน4
5780.819B1.01%212.351Mการเงิน12
353.696B0.31%45.430Mการสื่อสาร5
150.629B2.08%9.251Mระบบขนส่ง18
10.311B-1.78%3.309Mบริการการกระจายสินค้า9
298.608B4.07%15.466Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
177.571B-0.49%8.215Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
228.420B0.54%12.609Mการผลิตของผู้ผลิต10
132.626B1.52%26.113Mอื่นๆ81
345.875B1.02%6.058Mบริการเชิงพาณิชย์90
69.366B0.73%3.547Mการผลิตของผู้ผลิต15
518.629B9.44%80.478Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
65.999B-0.55%34.702Mบริการผู้บริโภค27
2206.464B1.32%39.127Mการเงิน7
225.926M0.00%640.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
10.289B7.56%16.330Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
423.945B0.23%61.933Mแร่พลังงาน9
1.649B0.44%2.391Mแร่พลังงาน3
22.491B2.39%12.874Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
128.508B1.17%7.564Mบริการผู้บริโภค35
104.376B-0.36%5.828Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
116.563B1.67%28.903Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
311.892B1.93%4.762Mระบบขนส่ง32
248.849B0.93%44.554Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
2.798B3.34%66.658Kบริการเชิงพาณิชย์5
111.379B1.55%32.296Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1009.348B1.46%4.487Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
159.541B1.72%6.302Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
94.382B0.15%4.630Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
262.082B2.71%48.352Mการเงิน3
56.927B0.15%8.568Mบริการผู้บริโภค4
4.479B0.63%1.241Mบริการผู้บริโภค7
30.459B0.31%4.817Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
267.560B-0.07%5.298Mระบบขนส่ง3
4810.138B1.77%19.773Mการเงิน223
215.527B0.30%4.254Mการเงิน10
25.281B0.35%1.268Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3176.395B2.03%58.198Mการเงิน25
226.373B2.84%7.845Mบริการผู้บริโภค37
685.364B1.57%35.003Mการเงิน1
293.465B4.49%155.649Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
394.307B2.42%7.875Mการค้าปลีก41
366.943B4.75%875.429Mการสื่อสาร11
78.688B0.11%5.303Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
468.720B5.94%265.548Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24
31.354B1.33%2.419Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
11.039B-3.01%5.338Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
138.252B1.46%5.416Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
542.027M-1.01%51.209Kระบบขนส่ง3
206.869B1.95%15.615Mการผลิตของผู้ผลิต13
14.148B0.13%2.709Mสาธารณูปโภค7
34.669B0.45%3.236Mบริการการกระจายสินค้า57
1129.054B0.28%24.048Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ