อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
17.159B-0.02%3.542Mบริการเชิงพาณิชย์21
25.726B-5.56%27.210Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
38.654B0.33%7.710Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
67.404B-2.05%8.658Mระบบขนส่ง13
276.038B-5.96%49.367Mระบบขนส่ง5
146.891B-1.07%33.046Mสาธารณูปโภค14
184.014B-3.46%12.081Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
696.300B-3.44%7.080Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร79
561.308B-1.08%2.470Mการค้าปลีก16
119.725B-2.50%7.740Mการผลิตของผู้ผลิต22
63.264B-3.42%1.810Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
560.813B-4.29%9.669Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
40.568B-0.23%3.358Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
531.606B-2.75%28.647Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
6.136B-2.47%4.739Mบริการผู้บริโภค3
34.998B-3.69%9.124Mการผลิตของผู้ผลิต9
3.686B-3.01%1.988Mบริการผู้บริโภค3
856.630B-3.74%23.174Mบริการผู้บริโภค14
3.179B-5.92%2.623Mการค้าปลีก1
42.148B-1.20%2.957Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
292.633M3.56%709.588Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
116.573B-2.79%5.920Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
436.650B-2.02%22.455Mแร่พลังงาน24
9.110B-0.89%3.801Mบริการเชิงพาณิชย์15
1.063B0.70%18.851Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.961B-3.10%2.871Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
120.856B-2.71%16.025Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
523.947B-4.46%15.077Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
5.609B-2.40%178.831Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
73.645B-1.98%8.951Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
61.101B-2.26%9.364Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.577B-2.20%1.317Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
57.836B-2.51%708.942Kการค้าปลีก15
329.277M-2.79%3.191Mการค้าปลีก2
681.205B-1.72%9.615Mสาธารณูปโภค16
227.969B-2.73%3.853Mการผลิตของผู้ผลิต33
370.853B-3.08%11.418Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
85.804B-2.38%3.031Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
51.347B-3.89%1.810Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
27.716B-2.04%17.530Mบริการการกระจายสินค้า12
15.223B0.04%33.099Mการค้าปลีก4
149.459B-2.69%6.867Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
860.579B-2.87%11.194Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม138
108.464B-2.66%13.835Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
195.553B-1.53%2.121Mการเงิน47
157.007B-1.86%1.490Mการเงิน88
559.231M0.00%3.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
19.557B-3.61%10.546Mบริการการกระจายสินค้า13
101.401B-7.26%25.655Mการค้าปลีก11
105.590B-3.42%13.235Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
370.100B-4.23%22.418Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
287.990B-2.89%4.287Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
2.463B-0.96%824.160Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
678.262B-1.39%8.277Mสาธารณูปโภค11
39.647B-2.72%15.842Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
4.851B-1.86%323.511Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
11.405B-1.97%1.556Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
168.308B-3.70%3.875Mบริการผู้บริโภค30
150.843B-1.21%3.383Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
290.883B-2.02%3.311Mการผลิตของผู้ผลิต11
136.849B-4.01%4.923Mการผลิตของผู้ผลิต30
78.802B-4.32%18.554Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
169.716B1.06%35.146Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
1323.778B-2.60%105.124Mแร่พลังงาน5
4725.890B-2.00%20.242Mการค้าปลีก1
4459.408B-2.92%25.309Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1432.231B-4.09%14.443Mการเงิน64
216.557B-3.51%21.167Mการเงิน19
14.585B-1.10%662.590Kอื่นๆ12
2075.042B-3.46%34.628Mการเงิน4
7002.401B-2.56%234.461Mการเงิน12
529.833B-3.09%65.538Mการสื่อสาร3
146.352B-3.05%5.706Mระบบขนส่ง19
1.880B1.22%5.864Mบริการผู้บริโภค3
9.937B0.71%1.251Mบริการการกระจายสินค้า9
113.943B-1.63%2.616Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
114.565B2.41%14.152Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.234B-0.54%371.805Kการผลิตของผู้ผลิต12
15.809B-0.80%963.570Kอื่นๆ15
319.564B-3.36%5.363Mบริการเชิงพาณิชย์85
128.818B-2.91%15.273Mการผลิตของผู้ผลิต17
564.783B-4.56%44.552Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
79.170B-4.66%20.588Mบริการผู้บริโภค30
2717.604B-3.84%26.989Mการเงิน7
1.464B1.24%40.624Kการผลิตของผู้ผลิต2
20.942B-2.78%2.226Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
678.671B-2.27%60.564Mแร่พลังงาน9
2.276B-2.21%816.364Kแร่พลังงาน5
27.424B-5.15%7.041Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
128.794B-3.36%6.672Mบริการผู้บริโภค35
126.368B-3.58%5.445Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
85.769B-3.45%9.920Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
399.052B-1.92%3.098Mระบบขนส่ง31
171.355B-3.40%12.538Mบริการทางด้านเทคโนโลยี34
2.736B1.47%785.893Kบริการเชิงพาณิชย์5
162.722B-0.66%45.079Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
718.936B-1.74%4.527Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
208.571B-2.47%8.082Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
197.155B-2.14%21.728Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
355.499B-3.53%32.301Mการเงิน4
101.254B-1.58%2.462Mบริการผู้บริโภค6
6.510B-2.96%648.619Kบริการผู้บริโภค8
39.921B-2.66%5.345Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
307.761B-1.44%5.449Mระบบขนส่ง3
5281.704B-3.45%11.978Mการเงิน223
290.198B-1.73%6.005Mการเงิน11
33.571B-1.60%1.957Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3611.668B-2.19%67.079Mการเงิน23
233.966B-3.78%16.139Mบริการผู้บริโภค38
418.928B-2.90%31.670Mการเงิน1
121.687B-5.65%71.960Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.246B-2.17%6.244Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
461.434B-1.87%5.845Mการค้าปลีก42
449.083B-3.02%316.042Mการสื่อสาร16
180.792B-4.90%32.984Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
509.549B-4.31%182.557Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
44.770B-1.21%1.374Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
12.727B-2.07%1.739Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
121.059B-2.57%2.310Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
719.172M-4.54%47.054Kระบบขนส่ง3
419.584B-3.79%10.080Mการผลิตของผู้ผลิต14
22.585B-1.62%2.232Mสาธารณูปโภค8
342.536B-2.53%10.678Mบริการการกระจายสินค้า56
1426.458B-2.47%25.419Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ