อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
11.958B-1.05%509.359Kบริการเชิงพาณิชย์20
24.898B-1.61%9.329Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
35.263B-1.33%1.236Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
25.711B-2.93%6.344Mระบบขนส่ง11
256.669B-4.38%28.990Mระบบขนส่ง5
134.429B-1.92%4.085Mสาธารณูปโภค12
164.416B-3.15%4.556Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
623.190B-3.31%7.276Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร69
515.561B-2.69%1.205Mการค้าปลีก18
188.825B-2.22%5.699Mการผลิตของผู้ผลิต19
60.220B-0.00%425.243Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
520.969B-3.27%7.598Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
40.468B-0.50%513.847Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
516.926B-1.11%7.981Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
24.589B-0.16%1.452Mบริการผู้บริโภค4
27.507B-0.90%4.701Mการผลิตของผู้ผลิต6
3.109B-3.21%1.104Mบริการผู้บริโภค3
781.342B-2.54%8.019Mบริการผู้บริโภค14
2.547B6.09%3.819Mการค้าปลีก1
40.515B-0.66%4.404Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.524B-0.92%39.204Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
121.135B-1.04%6.342Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
404.011B-1.02%14.805Mแร่พลังงาน23
8.333B-1.43%1.261Mบริการเชิงพาณิชย์15
2.443B-1.06%993.359Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
3.857B-0.22%76.676Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
86.293B-1.39%31.065Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
508.121B-1.35%9.556Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
1.019B-0.92%267.745Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
100.427B-1.09%3.831Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
59.425B-3.39%7.492Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
6.232B-1.08%1.319Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
46.845B-0.92%531.094Kการค้าปลีก14
282.008M-2.74%18.143Mการค้าปลีก1
756.555B-0.35%5.333Mสาธารณูปโภค21
154.430B-1.35%2.008Mการผลิตของผู้ผลิต34
318.097B-1.11%5.008Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
68.135B-1.35%2.816Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
49.223B-2.63%1.387Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
21.835B-1.17%928.480Kบริการการกระจายสินค้า10
19.713B-11.00%609.410Mการค้าปลีก4
128.238B0.30%2.304Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
820.397B-1.26%5.461Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม136
82.317B0.28%5.073Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
187.453B-1.28%1.631Mการเงิน44
250.762B-0.68%12.523Mการเงิน97
21.782B-2.37%7.787Mบริการการกระจายสินค้า14
109.753B1.70%15.981Mการค้าปลีก10
16.984B-2.89%3.064Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
475.554B-1.59%11.562Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
278.474B-0.47%2.496Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
3.390B-0.32%450.501Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
652.016B-0.55%6.821Mสาธารณูปโภค12
31.230B-0.99%2.157Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
4.588B-0.30%89.860Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
80.270B-1.07%1.990Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
223.069B-3.72%27.808Mบริการผู้บริโภค32
129.694B-0.51%2.163Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
281.788B-1.11%1.610Mการผลิตของผู้ผลิต10
122.562B-1.72%3.822Mการผลิตของผู้ผลิต28
113.483B-2.51%12.291Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
264.276B-2.95%23.238Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
1181.230B-2.84%128.956Mแร่พลังงาน8
4566.727B-2.82%21.444Mการค้าปลีก3
660.145B-2.39%18.189Mบริการทางด้านเทคโนโลยี22
1395.976B-2.90%9.137Mการเงิน64
209.731B-1.75%20.113Mการเงิน20
17.632B-1.25%832.481Kอื่นๆ13
1895.875B-2.27%18.012Mการเงิน4
6689.137B-1.19%119.935Mการเงิน12
500.328B-2.15%26.801Mการสื่อสาร5
168.386B-1.70%4.776Mระบบขนส่ง18
2.260B-3.07%4.757Mบริการผู้บริโภค3
10.663B-2.71%2.891Mบริการการกระจายสินค้า9
115.413B0.21%3.060Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
124.719B-2.89%3.445Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
274.385B-2.12%5.208Mการผลิตของผู้ผลิต10
141.351B-2.25%8.624Mอื่นๆ78
325.078B-0.06%2.893Mบริการเชิงพาณิชย์87
76.449B-4.20%11.378Mการผลิตของผู้ผลิต15
577.480B-1.56%18.993Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
67.364B-2.76%20.732Mบริการผู้บริโภค23
2547.734B-2.21%19.412Mการเงิน7
276.737M-0.00%112.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
11.045B-1.33%1.349Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
569.248B-3.51%50.330Mแร่พลังงาน10
1.346B-5.11%2.343Mแร่พลังงาน3
29.225B-0.59%3.865Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
123.125B-2.41%5.841Mบริการผู้บริโภค36
110.355B-2.07%1.563Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
65.693B-1.67%4.671Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
366.996B-1.23%2.152Mระบบขนส่ง32
193.753B-0.56%11.563Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
3.289B-1.71%241.078Kบริการเชิงพาณิชย์5
122.164B-2.55%11.617Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
817.603B-0.89%2.709Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ34
151.551B-0.63%3.424Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
101.689B5.27%18.080Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
322.540B-2.20%27.739Mการเงิน3
38.682B-2.62%2.105Mบริการผู้บริโภค4
5.660B-0.04%1.517Mบริการผู้บริโภค7
40.923B-1.90%3.083Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
289.087B-1.18%2.470Mระบบขนส่ง3
5014.122B-1.62%5.209Mการเงิน219
261.771B-1.05%3.771Mการเงิน10
26.562B-1.18%1.176Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
3446.033B-1.20%38.324Mการเงิน25
226.566B-2.32%5.073Mบริการผู้บริโภค38
405.963B-1.60%11.867Mการเงิน1
1278.814B-30.32%5.931Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
1.490B-0.61%3.760Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
425.869B-1.07%2.667Mการค้าปลีก39
4242.278B-1.68%88.129Mการสื่อสาร12
99.234B-0.75%3.798Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
488.862B0.91%122.826Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24
41.114B-1.03%888.470Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
12.367B-2.68%1.392Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
127.642B-2.44%683.359Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
689.830M-4.90%40.978Kระบบขนส่ง3
246.765B-3.20%12.957Mการผลิตของผู้ผลิต13
16.455B-2.76%890.620Kสาธารณูปโภค7
47.723B-2.02%4.578Mบริการการกระจายสินค้า57
1371.905B-1.06%10.957Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ