ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์348.917B HKD1.86%−5.52%8.787M4139
การสื่อสาร3.656T HKD7.20%+0.08%12.27M318
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.135T HKD2.57%−1.78%12.183M8109
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.739T HKD2.80%−1.38%7.425M9151
บริการผู้บริโภค1.422T HKD0.63%−0.51%7.355M10174
บริการการกระจายสินค้า360.495B HKD1.58%−0.73%10.306M4113
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.329T HKD1.23%−20.89%18.648M9126
แร่พลังงาน4.378T HKD10.28%+0.31%51.833M442
การเงิน21.07T HKD6.24%−0.81%56.939M12492
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ320.68B HKD0.28%−0.72%2.883M339
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.191T HKD1.49%−5.61%20.751M5143
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม854.392B HKD5.42%−0.80%3.453M5185
อื่นๆ27.664B HKD0.68%−0.13%10.289M2229
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.048T HKD2.68%+1.50%23.808M682
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ488.243B HKD4.50%−0.38%7.157M899
การผลิตของผู้ผลิต2.733T HKD1.76%−0.09%4.832M9150
การค้าปลีก4.755T HKD1.41%−1.74%27.632M9102
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.534T HKD0.41%−1.52%8.066M4155
ระบบขนส่ง2.654T HKD4.27%−0.48%14.767M684
สาธารณูปโภค1.495T HKD5.02%−0.42%12.358M468