ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — โคลอมเบีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10003.443 T COP0.58%−1.35%6411
การเงิน7347.08 T COP1.48%+2.78%2.821 K1023
การค้าปลีก7245.372 T COP0.01%−4.46%7344
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2132.9 T COP3.93%+2.41%3523
การผลิตของผู้ผลิต641.398 T COP0.75%−2.46%011
ระบบขนส่ง560.879 T COP−6.37%011
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร199.923 T COP4.66%−1.93%211
บริการทางด้านเทคโนโลยี197.526 T COP+1.41%5.447 K11
สาธารณูปโภค93.485 T COP5.92%+1.20%152.683 K27
แร่พลังงาน93.371 T COP12.35%+0.90%2.323 M22
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24.081 T COP3.07%+1.78%216.683 K35
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16.882 T COP3.66%0.00%54311
การสื่อสาร7.431 T COP0.00%4.197 K22
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.708 T COP4.33%0.00%319.869 K310
บริการการกระจายสินค้า1.484 T COP9.61%0.00%2.6 K11
บริการผู้บริโภค1.15 T COP6.41%0.00%012
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม634.337 B COP0.00%+0.91%49.103 K12
บริการเชิงพาณิชย์171.924 B COP1.90%0.00%012
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ64.161 B COP20.09%0.00%011
อื่นๆ257