777

PRORED PARTNERS CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

7034 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ PRORED PARTNERS CO

สินทรัพย์รวมของ 7034 สำหรับ Q2 24 คือ 13.23 B JPY ซึ่งมากกว่า 5.72% มากกว่า Q1 24 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 17.28% ใน Q2 24 เป็น 1.87 B JPY

Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: JPY
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี