777

PRORED PARTNERS CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

7034 พื้นฐาน

PRORED PARTNERS CO กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 1.02 B JPY แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 707.00 M JPY ก็ตาม ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ 7034 สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ