444

DAIKYONISHIKAWA CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

4246 พื้นฐาน

DAIKYONISHIKAWA CORPORATION สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 4246 คือ 0.32 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 2.67 ในช่วง 2022 พวกเขาจ้างงาน 5.46 k คน

สถิติ
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย