DAIKYONISHIKAWA CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

4246 พื้นฐาน

DAIKYONISHIKAWA CORPORATION สรุปรายได้

รายได้ DAIKYONISHIKAWA CORPORATION สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 145.74 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 145.74 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Automotive Parts, ปีก่อนนำ 116.67 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี DAIKYONISHIKAWA CORPORATION 102.96 B JPY, และปีก่อนนั้น 87.21 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ