444

DAIKYONISHIKAWA CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

4246 พื้นฐาน

DAIKYONISHIKAWA CORPORATION earnings per share and revenue

4246 earnings per share for the last quarter are 32.70 JPY whereas the estimation was 26.85 JPY which accounts for 21.79% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 42.90 B JPY แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 43.00 B JPY ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 42.92 JPY, and revenue is expected to reach 44.60 B JPY. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of 4246 earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ