333

BIC CAMERA INC.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

3048 พื้นฐาน

BIC CAMERA INC. สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 3048 คือ 0.31 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 13.10 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 10.20 k คน

สถิติ
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: JPY
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย