333

BIC CAMERA INC.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

3048 พื้นฐาน

BIC CAMERA INC. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 12.00 JPY ซื้อก่อน 29 สิงหาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.18%