333

BIC CAMERA INC.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

3048 พื้นฐาน

BIC CAMERA INC. สรุปรายได้

รายได้ BIC CAMERA INC. สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 815.56 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 312.96 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Other, ปีก่อนนำ 287.12 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี BIC CAMERA INC. 815.56 B JPY, และปีก่อนนั้น 792.37 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ