WEDGE HOLDINGS CO
2388 TSE

2388
WEDGE HOLDINGS CO TSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

2388 ชาร์ตหุ้น

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: บริการผู้บริโภค
อุตสาหกรรม: สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
Wedge โฮลดิ้งส์บจก. เป็น บริษัท ที่ประกอบธุรกิจการเงินเป็นหลัก บริษัท มี 4 ส่วนงานดังนี้ ส่วนงานทางการเงินของ บริษัท ฯ มีการจัดจำหน่ายสินเชื่อรถจักรยานยนต์ผ่านทาง บริษัท ย่อยคือกลุ่ม บริษัท เช่าซื้อ กลุ่มเนื้อหามีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตการออกแบบการขายส่งการขายปลีกและการจัดส่งเนื้อหาสำหรับเพลงนิตยสารหนังสือเกมการ์ดและเว็บไซต์ต่างๆตลอดจนธุรกิจด้านเนื้อหาที่เกี่ยวกับเนื้อหา กลุ่มผลิตภัณฑ์ขายเป็นการค้าส่งค้าปลีกและจัดจำหน่ายของเล่นนิตยสารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการดำเนินการขอเว็บไซต์ช็อปปิ้ง ส่วนอื่น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายอาหารที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและแผนกิจกรรมกีฬา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัท ได้ทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท

Breaking news