CECEP WIND-POWER CORPORATIONCECEP WIND-POWER CORPORATIONCECEP WIND-POWER CORPORATION

CECEP WIND-POWER CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

601016 พื้นฐาน

CECEP WIND-POWER CORPORATION สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 601016 คือ 3.96 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 9.48 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 1.22 k คน

สถิติ
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: CNY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย