CECEP WIND-POWER CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

601016 พื้นฐาน

CECEP WIND-POWER CORPORATION สรุปรายได้

รายได้ CECEP WIND-POWER CORPORATION สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 5.24 B CNY ซึ่งส่วนใหญ่ 5.11 B CNY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Electricity, ปีก่อนนำ 3.45 B CNY. จีน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี CECEP WIND-POWER CORPORATION 2.96 B CNY, และปีก่อนนั้น 2.19 B CNY.

จากซอร์ส
จากประเทศ