CECEP WIND-POWER CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

601016 พื้นฐาน

CECEP WIND-POWER CORPORATION ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล601016 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.09 CNY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.04%