OLAV THON EIENDOMSSELSKAPOLAV THON EIENDOMSSELSKAPOLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OLT พื้นฐาน

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลOLT ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 7.00 NOK ซื้อก่อน 16 พฤษภาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.98%