Global Water Resources, Inc.Global Water Resources, Inc.Global Water Resources, Inc.

Global Water Resources, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

GWRS พื้นฐาน

Global Water Resources, Inc. สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย GWRS คือ 5.86 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 18.53 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 109.00 คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย